Анализи

Бриф за политиките бр. 42: Јавни дискусии: Креирање буџет според локалните потреби и приоритети / МКД Верзија

Бриф за политиките бр. 36: Општините и граѓаните: Заедно кон подобар буџет / МКД Верзија

Јавни дискусии: Алатка за вклучување на граѓаните во процесот на партиципативно буџетирање / МКД ВерзијаENG Version

Книга: Како се трошат народните пари? Анализа на трошоци и на придобивки на одбрани јавни политики во Македонија / МКД верзија – АЛБ верзија

Анализа: Високо образование по секоја цена / МКД ВерзијаАЛБ Верзија

Анализа: Делница Д.Капија-Смоквица / МКД ВерзијаАЛБ Верзија

Анализа: Заштита на животната средина / МКД ВерзијаАЛБ Верзија

Анализа: Имај трето дете / МКД ВерзијаАЛБ Верзија

Анализа: Либерализација на пазарот на електрична енергија / МКД ВерзијаАЛБ Верзија

Анализа: Политика за намалување на загадувањето на воздухот во Тетово / МКД Верзија – АЛБ Верзија

Анализа: Странски директни инвестиции во Македонија / МКД ВерзијаАЛБ Верзија

Анализа: Субвенционирано вработување / МКД ВерзијаАЛБ Верзија

Анализа: Субвенционирање на земјоделството / МКД ВерзијаАЛБ Верзија