Кост бенефит

АНАЛИЗА НА ТРОШОЦИ И БЕНЕФИТИ

Колку изнесуваат трошоците а колку бенефитите на
девет јавни политики?

Анализата на трошоци и бенефити (кост-бенефит анализа) се користи за да се споредат и оценат сите предности и недостатоци на одредени политики или мерки. Таа е важна за донесување правилна одлука.

Вака креираната политика
Намалување на загадувањето на воздухот во Тетово
НЕ Е ИСПЛАТЛИВА
Вкупна сегашна нето вредност за
целиот период
денари 25 000 000
Дисконтирани бенефити денари 8 000 000
Дисконтирани трошоци денари 17 000 000

Одбери политика

Политика за намалување на загадувањето на воздухот во Тетово
ТРОШОЦИ
БЕНЕФИТИ
Капитални трошоци кои би се покриле од донации и фондови
Приходи на комунални претпријатија од давачки на домаќинствата
Инвестиции во градежни работи и изградба на нова депонија
Потенцијални приходи од рециклирање на хартијата од комунален отпад
Инвестиции во затворање на нестандардна депонија
Инвестициони трошоци во транспортна опрема (за 3те регионални центри)