Кога би била

КОГА БИ БИЛ МИНИСТЕР/КА ЗА ФИНАНСИИ...

Колкав долг, трошења и даноци ќе изберете за следниот период?

Какви одлуки ќе донесете за даночната политика и висината на даноците, висината на трошоците и во крајна линија колку ќе се задолжите во следните неколку години? Оваа интерактивна алатка, ќе ви овозможи да бидете Министер/ка за финансии, да донесете одлуки за долгот и даноците и да направите распоред на расположливите средства.

ДЕЛ 1: КОЛКУ ЌЕ СЕ ЗАДОЛЖУВАТЕ И ТРОШИТЕ

Како би се справил/а со дефицитот?

Твојата прва задача како Министер/ка е да одлучиш колку сакаш да позајмуваш во иднина. Предност на помало позајмувања е тоа што ќе го намали моменталниот долг и идните трошоци за отплата на долгот. Но, помал долг бара повисоки даноци или намалување на јавната потрошувачка, вклучително и на јавните капитални инвестиции.

Изберете каква политика на дефицит и даноци ќе водите до 2018 година, а потоа погледнете колкави се расположливите средства за распоред, во дел 2.

Колку сакате да позајмите во 2018 година?

* позитивен знак значи повисоко задолжување поради дефицити, и обратно

Дали сакате да ги намалите или зголемите даноците?

Трошоците, данокот и позајмиците како дел од БДП

Проекциите за 2016 и 2017 година се според проекциите во фискалната стратегија на РМ 2016-2018 година, плус ½ од разликата во вашиот план за 2018 година и соодветната година.

ДЕЛ 2: ИМПЛИКАЦИИ ЗА ЈАВНАТА ПОТРОШУВАЧКА

Како би ги потрошил/а парите?

Вашиот план значи промена во трошењето помеѓу 2015 и 2018 година. Вие мора да направите одлуки поврзани со трошоците за социјална заштита, трошоците за образование и здравство и капиталните расходи за да знаете дали тековните трошоци (плати за администрација, стоки и услуги и слично) имате простор да ги зголемувате или ќе мора да ги кратите.

Дали ќе ја зголемите или намалите социјалната заштита?

Дали сакате да ги заштитите трошењата во образование?

Колку сакате да се зголемат трошењата во образование?

Дали сакате да ги заштитите трошењата во здравство?

Колку сакате да се зголемат трошењата во здравство?

Дали сакате да ги заштитите капиталните расходи?

Колку сакате да се зголемат капиталните расходи?

Вашиот план ја предизвикува следната промена на трошењата