Податоци

Фискални податоци

Серија податоци за централниот буџет, буџетите на 15 најголеми општини, јавниот долг и други релевантни податоци за фискалните финансии во Македонија, за период од најмалку пет години.

Вид на податоци

Категорија

Под категорија